Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

pro-gay:

Me at work: wow I can’t wait to go home and take a shower and make some food and wash my clothes and learn advanced biology and apply for NASA and make a breakthrough in modern physics
Me: *Gets home and falls asleep on the door handle*

Reposted fromhairinmy hairinmy viahesiamela hesiamela
5944 d1cd 500
Reposted fromseaweed seaweed viastawrogin stawrogin
If you don't love yourself you'll continue to chase people who don't love you either.
— Sasha Pieterse
Reposted fromtereseek tereseek viafremde fremde

September 27 2016

Kiedyś wyobrażałam sobie, że miłosć to jedno uczucie. Wielkie, wspaniałe, nieskomplikowane uczucie. Ale to nie było nic w tym rodzaju. Miłość składa się z mnóstwa rzeczy. Z zaufania i seksu, ze śmiechu, żalu, przebaczenia, nadziei...Właściwie ze wszystkiego. A jeśli znajdziecie właściwą osobę, wszystkie te rzeczy razem znaczą więcej, niż gdyby je zsumować po kolei.
— 'Zawrót głowy' Spohie McKenzie
Reposted fromviszys viszys viawyimaginowana wyimaginowana
3447 96ed
Reposted fromcalifornia-love california-love
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
grafika gif
Reposted fromweightless weightless viaheroes heroes
1854 2110
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viaczoo czoo

September 26 2016

Wiem, że lepiej spałoby mi się z Tobą.
— ..
Reposted fromSalute Salute viatakegoodcare takegoodcare
9317 c59c
Reposted fromumorusana umorusana viabesomeoneelse besomeoneelse
0464 0c9a 500
Reposted fromfungi fungi vianoisetales noisetales

September 20 2016

2036 c9a0
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaframbuesa frambuesa
7769 2795
Reposted fromcalifornia-love california-love
littlewolf
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viahesiamela hesiamela
7997 33cc
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viafreska freska
7937 d0a9
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafreska freska

September 19 2016

5613 c636 500
Reposted frompoem-orgy poem-orgy vianoisetales noisetales
follow your dreams!
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl