Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

3638 d4e3
Reposted fromkarahippie karahippie
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie

July 19 2019

6527 500b 500
Reposted fromheroes heroes

July 18 2019

Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl

July 16 2019

1337 fa4f 500
Reposted fromtoganja toganja
2176 61c5 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
7472 7c35 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialogorea logorea
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viaEtien Etien

July 14 2019

To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacelej celej

July 13 2019

9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viaUntergrundbrot Untergrundbrot
5506 bf8c 500
Reposted fromcontigo contigo viamyszkaminnie myszkaminnie
3173 194f 500
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
5454 2263 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialenifca lenifca
1018 38cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
8576 7d89 500
"Pestki"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadivi divi
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
4777 9d3d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl