Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

Należę do tych osób, które wzruszają się smutnym losem przedmiotów nieożywionych: samotnej skarpetki bez partnera, zaśnieżonego pola, brutalnie oznaczonego śladami stóp, ostatniej jagody na gałązce.
— Deb Caletti
Reposted frommissljud missljud vianowaczi nowaczi

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahesiamela hesiamela

September 11 2019

Pamiętaj, że ludzie z przeszłości z jakiegoś powodu są już tylko ludźmi z przeszłości.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaEtien Etien
7305 2d87
Reposted frombrumous brumous vianieobecnosc nieobecnosc

September 10 2019

7228 8035 500
Moja Ciszka
Reposted fromcontigo contigo
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viarzzkropka rzzkropka

September 09 2019

6505 7b9a 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo viablocked blocked

September 08 2019

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viadolinasmokow dolinasmokow
4986 a546 500
2981 918c 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viaemtezmazupe emtezmazupe

September 07 2019

5158 1d99 500
guilty pleasure

September 06 2019

Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazyta zyta
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
Reposted frommy-little-world my-little-world viazyta zyta
4349 75b6 500
8538 b4ed 500
Reposted frommakle makle viamalamarcelka malamarcelka

September 05 2019

Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— Piotr Adamczyk - Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaEllaElla EllaElla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl