Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaelusive elusive
selection-du-weekend-232-15
Reposted fromhighlmittel highlmittel viakarwa karwa

February 24 2017

Reposted fromjasminum jasminum viahesiamela hesiamela
5888 e0cd
Reposted fromiamstrong iamstrong viabesomeoneelse besomeoneelse

February 22 2017

February 21 2017

9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viacatherineee catherineee
4224 a1d9

February 20 2017

Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtomowa tomowa viajoder joder
0125 8fa4 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viachrzrzrz chrzrzrz
8429 cace
Reposted fromdailylife dailylife viamadadream madadream
8046 14ef 500
Reposted fromkarahippie karahippie viamadadream madadream
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaannestesia annestesia

February 19 2017

4204 b321
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasowaaa sowaaa

February 17 2017

Reposted frombluuu bluuu viawhatyouneed whatyouneed

February 16 2017

6141 8ef6
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaczoo czoo
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viazamknioczy zamknioczy

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viazamknioczy zamknioczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl