Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

0307 2efe 500

Karlovy Vary, Czech Republic (by Kuba Szymik)

Nau­czy­ciel­ka w li­ceum na­ryso­wała kredą na tab­li­cy pun­kt i za­pytała:
- Co widzicie?
Za­padła głucha cisza, bo uczniowie zgłupieli, nie wie­dzieli, jak od­po­wie­dzieć na tak pos­ta­wione py­tanie. Wreszcie pry­mus pod­niósł rękę i od­po­wie­dział:
- Widzę pun­kt na­ryso­wany kredą na tab­li­cy.
Wszys­cy odet­chnęli z ulgą, po­nieważ wreszcie zna­lazł się od­ważny, który naz­wał to, co wszys­cy chcieli tak właśnie naz­wać, ale wstydzi­li się mówić coś tak dla wszys­tkich oczy­wis­te­go.
Nau­czy­ciel­ka od­parła:
- Wczo­raj to sa­mo py­tanie za­dałam przed­szko­lakom. Czy wiecie, co od­po­wie­dzieli? Że to ko­niec pa­piero­sa, oko pta­ka, słup te­leg­ra­ficzny widziany z góry, ka­myk, gwiaz­da, łepek szpil­ki, krop­la wo­dy, mias­to zaz­naczo­ne na ma­pie, je­den pieg, ziar­nko piep­rzu, Ziemia widziana z da­lekiego kos­mo­su...

Patrz inaczej.

— Teatr Trzy Rzecze
Reposted fromgosienia gosienia viaesperance esperance
Reposted frommuladhara muladhara viamarlylee marlylee
2837 2dd8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaLazhward Lazhward
6957 5a1e

May 08 2017

3347 5650
Reposted fromarancione arancione vianiedoopisania niedoopisania
2688 5dd5

One of my friends went on a road trip and sent me this

Reposted frommyry myry vianoisetales noisetales
4887 90e9 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamadadream madadream

May 04 2017

9060 ceba 500
Reposted fromoll oll viaLazhward Lazhward

May 03 2017

8567 75c3 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaginger-gato ginger-gato
Eilean Donan Castle, Scotland.
Reposted frombazyliszek bazyliszek viapumpkinsoup pumpkinsoup

April 28 2017

2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viamamzawieszke mamzawieszke
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket vialavie lavie

April 27 2017

Reposted fromshakeme shakeme viamadadream madadream
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viacatherineee catherineee
Try to learn to breathe deeply, really to taste food when you eat, and when you sleep, really to sleep. Try as much as possible to be wholly alive with all your might, and when you laugh, laugh like hell. And when you get angry, get good and angry. Try to be alive. You will be dead soon enough.
Ernest Hemingway
Reposted fromenyopax enyopax viatalula talula
4586 4189
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacatherineee catherineee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl