Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

July 08 2017

9996 7d22 500

July 04 2017

1709 2425
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaframbuesa frambuesa
Reposted fromFlau Flau vialexi lexi

June 27 2017

8435 4627 500
Reposted fromtgs tgs viasatyra satyra

June 26 2017

June 24 2017

1193 4232
Reposted fromkarahippie karahippie viaEtien Etien
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viaLazhward Lazhward
0188 7bfc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaLazhward Lazhward

June 23 2017

0667 3164 500
Reposted fromoll oll viahesiamela hesiamela
6472 f11f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 21 2017

June 19 2017

9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viasatyra satyra
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

7661 7782
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath

June 17 2017

0721 5c44 500
Reposted fromsatyra satyra

June 12 2017

„Kiedy używamy mechanizmu obronnego, by unikać rzeczywistości, nie jesteśmy w stanie sobie z nią skutecznie radzić. Jeśli unikamy uczuć pogrążając się w samokrytycznych myślach, popadamy w depresję. Gdy odwracamy się od uczuć poprzez zachowania unikające, nasze związki się rozpadają. To mechanizmy obronne, czyli nasz opór wobec rzeczywistości, prowadzą do powstania objawów i problemów, z którymi chodzimy do terapeuty.”
John Frederickson „Współtworzenie zmiany"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl