Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2018

8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viaczoo czoo

December 25 2017

2016 6116 500
Reposted fromciasto ciasto viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viadivi divi

December 24 2017

9778 adbc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajustmess justmess
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch - Bezpowrotnie utracona leworęczność
Reposted fromdurmik durmik viaxannabelle xannabelle

December 22 2017

8033 a5cc 500
Reposted frompiehus piehus vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
7954 40e7 500
6635 f09f 500
Reposted frommalice malice viapatronus patronus
4304 7b0e
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse

December 21 2017

9864 0f4b
Reposted fromsavatage savatage viazwierzejuczne zwierzejuczne
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
Reposted frompensieve pensieve viainsatiability insatiability

December 06 2017

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarlylee marlylee
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viamarlylee marlylee
9954 97a8
Reposted frombrumous brumous viamarlylee marlylee
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viamarlylee marlylee

November 30 2017

November 27 2017

Memory by Anton Semenov
Reposted fromcorvax corvax viasewinglover sewinglover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl